با توجّه به مفهوم بیت «چون بسی ابلیسِ آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست» کدام بیت متفاوت است؟

گزینه یک

ور نه این زاغان دغل افروختند
بانگ بازان سپید آموختند

گزینه دو

حرف درویشان و نکتۀ عارفان
بسته اند این بی حیایان بر زبان

گزینه سه

گر بخواهی ور نخواهی، با چراغ
دیده گردد نقش باز و نقش زاغ

گزینه چهار

بانگ هدهد گر بیاموزد فتی (پسر) راز هدهد کو و پیغام سبا

گزینه 3

مفهوم بیت شناختن حق و باطل، با بینش عمیق است. گزینه های دیگر به ظاهرفریبی مدّعیان اشاره دارد.

به بالای صفحه بردن