با توجّه به مفهوم بیت «چو به دوست عهد بندد ز میان پاک بازان / چو علی که می تواند که به سر برد وفا را» کدام صفت در باب علی (ع) صادق است ؟

گزینه یک

وفادارترین

گزینه دو

پاک بازترین

گزینه سه

دوست داشتنی ترین

گزینه چهار

تواناترین

گزینه 1

به بالای صفحه بردن