بجز بیت گزینۀ .................. ابیات دیگر در حوزۀ ادبیات غنایی محسوب می‌شوند.

گزینه یک

ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

گزینه دو

روز وصل دوستداران یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد

گزینه سه

دیری است که دلدار پیامی نفرستاد ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد

گزینه چهار

چه گفت آن سخن گوی با فَرّ و هوش چو خسرو شدی بندگی را بکوش

گزینه 4

ادبیات غنایی مفاهیمی همچون عشق، عرفان، مرثیه، مناجات، گلایه و شکایت، بی قراری عاشقان و از این دست را شامل می‌گردد. باتوجه به تعریف بالا این مفاهیم در گزینه‌های 1-2-3 دیده می‌شود. اما بیت 4 در حوزۀ ادبیات تعلیمی قرار می‌گیرد چرا که دارد مفهوم فروتنی و تواضع را گوشزد می‌کند.

به بالای صفحه بردن