«بر‌نشین» در همۀ گزینه‌ها به جز گزینۀ .................. به یک معناست.

گزینه یک

بر این بارۀ گام زن برنشین که زیر تو اندر نوردد زمین

گزینه دو

برنشین ای عزم و منشین ای امید کز رسولانش پیاپی شد نوید

گزینه سه

بدو گفت: خیز اسب من برنشین که پوشد ز بهر تو خفتان کین

گزینه چهار

مردی را با اسب نزدیک من فرستاد که چنان که هستی برنشین و نزدیک من آی»

گزینه 2

در سایر گزینه‌ها این واژه در معنای سوار شدن بر اسب است اما در این گزینه به معنای «نشستن» است.

به بالای صفحه بردن