به‌ترتیب، هریک از عبارات زیر با کدام مفهوم در گزینه‌های زیر، به‌درستی ارتباط دارد؟ - ناتوانی کودکان در سخن گفتن - پیامد قطعی و غیراحتمالی - کنش محسوب نشدن ضربان قلب

گزینه یک

ارادی بودن - پیامدهای غیرارادی - ارادی بودن

گزینه دو

آگاهانه بودن کنش - پیامدهای ارادی - آگاهانه بودن کنش

گزینه سه

آگاهانه بودن کنش - پیامدهای غیرارادی - ارادی بودن کنش

گزینه چهار

ارادی بودن - پیامدهای ارادی - آگاهانه بودن

گزینه 3

‌- ناتوانی کودکان در سخن گفتن ← _آگاهانه بودن کنش_ ، کنش انسانی وابسته به آگاهی انسان است و بدون آگاهی صورت نمی‌گیرد. - _پیامدهای غیرارادی_ کنش انسان، قطعی است؛ یعنی حتماً انجام می‌شود. - کنش نبودن ضربان قلب ← _ارادی بودن کنش_ وابسته به ارادۀ انسان است و اگر ارادی نباشد، کنش محسوب نمی‌شود.

به بالای صفحه بردن