به ترتیب آثار: «سیاست‌نامه، قابوس‌نامه، من زنده‌ام، اسرارالتوحید» از چه کسانی‌اند؟

گزینه یک

خواجه نظام‌الملک توسی، عنصرالمعالی، سپیده کاشانی، محمد بن منور

گزینه دو

خواجه نصیرالدین توسی، سیف فرغانی، معصومه آباد، عطار نیشابوری

گزینه سه

خواجه نظام‌الملک توسی، کیکاووس بن اسکندر، معصومه آباد، محمد بن منور

گزینه چهار

خواجه نصیرالدین توسی، سیف فرغانی، سپیده کاشانی، عطار نیشابوری

گزینه 3

سیاست نامه: خواجه نظام‌الملک توسی / قابوس‌نامه: عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر / من زنده‌ام: معصومه آباد / اسرار‌التوحید: محمد بن منور

به بالای صفحه بردن