بیت «آب دریا، جمله در فرمان توست / آب و آتش، ای خداوند آن توست» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

جمع آب و آتشیم و خاک و باد
وین بنای خانۀ ویران ماست

گزینه دو

آب و خاک و باد و آتش بنده اند
با من و تو مرده با حق زنده اند

گزینه سه

آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل
چشم بد دور که بس شعبده باز آمده ای

گزینه چهار

در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست این دل زار و نزار اشکبارانم چو شمع

گزینه 2

مفهم مشترک: همۀ اجزای جهان، بنده و مطیع فرمان خداوند هستند.

به بالای صفحه بردن