بیت :«آدمی چون تو در آفاق نشان نتوان داد / بلکه در جنّت فردوس نباشد چو تو حور» با کدام بیت تناسب معنایی دارد ؟ ( سراسری زبان – )

گزینه یک

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را ! که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را

گزینه دو

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت متحیّرم چه نامم شه ملک لافتی را !

گزینه سه

چو درخت قامتش دید صبا به هم بر آمد ز چمن نرست سروی ، که ز بیخ بر نکندش

گزینه چهار

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

گزینه 2

به بالای صفحه بردن