بیت «از پای فتادیم چو آمد غم هجران/ در ......... بمردیم چو از دست دوا رفت» با کدام واژه کامل می‌شود؟

گزینه یک

عشق

گزینه دو

کنج

گزینه سه

مرگ

گزینه چهار

درد

گزینه 4

با توجه به مفهوم بیت و همنشینی کلمات باید دریافت که واژه درد پاسخ است چون هنگامی که دوا نباشد درد به وجود می‌آید و درد در مقابل دوا به کار رفته است.

به بالای صفحه بردن