بیت «ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن / تأثیر اختران شما نیز بگذرد» با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر‌کند
چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور

گزینه دو

من ار چه در نظر یار خاکسار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

گزینه سه

حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است
بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم

گزینه چهار

هم بدهد دور روزگار مرادت ور ندهد دور روزگار نماند

گزینه 2

بیت گزینۀ «2» هم مانند بیت صورت سؤال می‌گوید رقیب فعلاً محترم است اما این‌طور نخواهد ماند. مانند همان طالع مسعودی که می‌گذرد و نباید به آن افتخار کرد. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: تا زمانی که پشتیبان ارزشمندی داری از چیزی غمگین نباش. گزینۀ «3»: هم غم و هم شادی گذرا است پس دم را غنیمت بدان. گزینۀ «4»: روزگار روی خوش خود را به تو نشان خواهد داد.

به بالای صفحه بردن