بیت «برو شادی کن ای یار دل افروز غم فردا نشاید خورد امروز» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

بگذشت دی به شادی، امروز نامرادی آری نه کارها را دایم مراد باشد

گزینه دو

غم فردا تو را امروز باید دلت از خوف آن‌جا نسوز باشد

گزینه سه

برو ای یار این سِرّ را نگه‌دار مگو اسرار یزدانی به اغیار

گزینه چهار

حالی امروز را غنیمت دان دی گذشت و نیامده فردا

گزینه 4

مفهوم صورت سؤال لذت بردن از لحظات زندگی و عدم ناراحتی از مشکلات آینده است که در گزینۀ 4 نیز این مفهوم به وضوح مشخص است. مفهوم گزینه‌های دیگر: 1- انسان همیشه کارهایش موافق و به مرادش نیست. 2- نگران بودن از آینده و مشکلات احتمالی. 3- سرّ پوشی و حفظ اسرار الهی در سینه.

به بالای صفحه بردن