بیت «بر رمه چون گشت شبان چیره‌دست او نه شبان است که گرگ رمه است» به کدام بیت نزدیک‌تر است؟

گزینه یک

در بد و نیک جهان دل نتوان بست ازآنک
گذران است بد و نیک جهان گذران

گزینه دو

اي تو رمه سپرده به چوپانِ گرگ طبع
اين گرگي شبان شما نیز بگذرد

گزینه سه

شبان فارغ از گرگ بداندیش
بود فرجام، گرگ گلّۀ خویش

گزینه چهار

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین کاین نصیحت ز جهان گذران ما را

گزینه 2

مفهوم بیت، خیانت شبان به رمه است که با گرگی شبان در بیت پاسخ متناسب است.

به بالای صفحه بردن