بیت «تا خار غم عشقت آویخته در دامن/ کوته‌نظری باشد رفتن به گلستان‌ها» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟

گزینه یک

ما را سر باغ و بوستان نیست هر جا که تویی تفرّج آنجاست

گزینه دو

گویند نظر به روی خوبان نهی است نه این نظر که ما راست

گزینه سه

در روی تو سر صنع بی‌چون چون آب در آبگینه پیداست

گزینه چهار

هر آدمی‌ای که مُهر مِهرت در وی نگرفت سنگ خاراست

گزینه 1

تا وقتی معشوق باشد برای تفریح و تفرج نیازی نیست به باغ و بوستان برویم بلکه خود معشوق همچون باغ و بوستان مایه نشاط است.

به بالای صفحه بردن