بیت «در حقیقت یار یکدل کیمیاست / چون صدف کمیاب و چون درّ، پر بهاست» با کدام یک از ابیات زیر مفهومی یکسان دارد؟

گزینه یک

دلی دارم همیشه همدم غم غمی دارم همیشه همدم دل

گزینه دو

هر عصایی نه اژدها باشد هر گیاهی نه کیمیا باشد

گزینه سه

هر چند که بی رفیق و یارم درماندۀ خلق روزگارم

گزینه چهار

با یار موافق آشنایی خوشتر وز همدم بی وفا جدایی خوشتر

گزینه 4

مفهوم بیت صورت سؤال «ارزشمندی وجود رفیق موافق و همراه واقعی» است که در گزینۀ 4 هم این مفهوم وجود دارد. این سؤال بر اساس روان‌خوانی (خسرو) طرح شده است.

به بالای صفحه بردن