بیت «دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای / فرشته‌ات به دو دست دعا نگه‌دارد» با کدام بیت قرابت معنایی ندارد؟

گزینه یک

کسی که حفظ کند آبروی غیرت ما
تمام مدت عمرش به یک وضو گذرد

گزینه دو

هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد

گزینه سه

چو خضر سبز شود هر کجا گذارد پای
کسی که حفظ کند آبروی درویشی

گزینه چهار

گر نگه دار من آن است که من می‌دانم شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد

گزینه 4

بیت صورت سؤال و ابیات مشترک به این مفهوم اشاره دارند: اگر تلاش کنی، به گونه‌ای زندگانی بگذرانی که شایسته باشد، نتیجه و پاداش آن را خواهی دید، اما بیت گزینۀ «4» به قدرت خداوندی اشاره می‌کند که اگر خداوند حافظ یک شیشه باشد، آن شیشه در بغل سنگ هم باشد نمی‌شکند.

به بالای صفحه بردن