بیت «دل هر ذرّه را که بشکافی / آفتابیش در میان بینی» با کدام عبارت قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

حق‌اللّه را خدا می‌بخشد امّا وای از حقّ‌النّاس.

گزینه دو

گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می‌کاوند.

گزینه سه

اشیا گنجینه‌هایی از رازهای خلقت هستند.

گزینه چهار

دل‌ها آنچنان صفایی می‌یابند که وصف آن ناممکن است.

گزینه 3

توضیح: در اشیاء ظاهری حقایقی نهفته است.

به بالای صفحه بردن