بیت زیر، با کدام بیت «تقابل مفهومی» دارد؟ «او را خود التفات نبودی به صید من من خویشتن اسیر کمند نظر شدم»

گزینه یک

سعدی چو جورش می‌بری نزدیک او دیگر مرو
ای بی‌بصر من می‌روم او می‌کشد قلاب را

گزینه دو

اگرچه از حیا دارد نظر بر پشت پای خود
ولی مژگان شوخش از ته دل‌ها خبر دارد

گزینه سه

آن که در نظربازی عیب کوه‌کن کردی
کاش یک نظر دیدی عشوه‌های شیرین را

گزینه چهار

دگر به صید حرم تیغ برمکش زنهار وزان که با دل ما کرده‌ای پشیمان باش

گزینه 1

بیت صورت سؤال اشاره می‌کند معشوق به عاشق توجهی ندارد این خود عاشق است که تلاش می‌کند تا به معشوق برسد، که با گزینۀ 1 کاملاً تضاد مفهومی یا تقابل دارد؛ عاشق می‌گوید من نمی‌روم، معشوق مرا به سوی خود می‌کشد.

به بالای صفحه بردن