بیت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ «می بهشت ننوشم ز جام ساقی رضوان مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم»

گزینه یک

سهل کاری است گذشتن ز تماشای بهشت هر که صبر از رخ خوب تو کند ایوب است

گزینه دو

تا ز رخ، زلف آن بهشتی روی دور انداخته است دست رضوان پرده بر رخسار حور انداخته است

گزینه سه

دربانی بهشت به رضوان حلال باد آیینه‌داری رخ جانانم آرزوست

گزینه چهار

در این جهان چو دوزخ اگر بهشتی هست که می‌توان نفسی راست کرد، تنهایی است

گزینه 3

سعدی در صورت سؤال می‌فرماید که من به شراب و حوریان بهشتی هیچ حاجتی ندارم که فقط عشق روی تو آرزوی من است و با گزینه‌ی 3 (آیینه‌داری رخ جانانم آرزوست) قرابت دارد.

به بالای صفحه بردن