بیت زیر، به کدام «آرایه‌ها» آراسته شده است؟ «قامت یکتای من گشته دوتا چون هلال تا تو قرین قمر زلف دوتا کرده‌ای»

گزینه یک

تضاد، استعاره، جناس تام، ایهام

گزینه دو

تشبیه، مجاز، تضاد، ایهام تناسب

گزینه سه

استعاره، واج‌آرایی، جناس ناقص، مجاز

گزینه چهار

تشبیه، واج‌آرایی، کنایه جناس ناقص

گزینه 1

به بالای صفحه بردن