بیت زیر، دارای کدام آرایه‌‌هاست؟ «نالۀ زیر و زار من، زارتر است هر زمان بس که به هجر می‌‌دهد عشق تو گوشمال من»

گزینه یک

استعاره، مجاز، جناس، ایهام

گزینه دو

کنایه، مجاز، تشبیه، حسن تعلیل

گزینه سه

کنایه، تشبیه، حسن تعلیل، واج آرایی

گزینه چهار

استعاره، کنایه، جناس، واج آرایی

گزینه 4

گوش مالی دادن عشق: تشخیص و استعاره گوش مالی دادن: کنایه / زیر - زار: جناس / ز - ر ← واج‌‌آرایی

به بالای صفحه بردن