بیت زیر با بیت کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟ «گویند مگو سعدی، چندین سخن از عشقش می‌گویم و بعد از من گویند به دوران‌ها»

گزینه یک

وصل یوسف ندهد دست به صد جان عزیز
این چه سودای مُحال است خریداران را

گزینه دو

بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد
وان کیست در جهان که بگیرد مکان دوست

گزینه سه

ذکر تو از زبان من، فکر تو از جنان من
تا نرسم ز دامنت دست امید نگسلم

گزینه چهار

به دوستی که اگر زهر باشد از دستت چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را

گزینه 3

سعدی در بیت سؤال می‌گوید عشق او جاودانه است و ذکر آن تا دوران‌ها باقی خواهد بود. همچنین سعدی در بیت گزینۀ «3» معتقد است عشق یار در رگ و بندبندِ وجودش رخنه کرده و بیرون رفتنی نیست (ماندگار است). بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: دست‌نیافتنی بودن عشق حتی به قیمت جان عاشق گزینۀ «2»: وفاداری عاشق در عشق گزینۀ «4»: ضرورت تحمل سختی‌های راه عشق

به بالای صفحه بردن