بیت زیر با کدام‌یک از گزینه‌ها ارتباط معنایی ندارد؟ «هرکه او داد حُسن خود را در مزاد صد قضای بد سوی او رو نهاد»

گزینه یک

رطب از شاهدی و شیرینی
سنگ‌ها می‌زنند بر شجرش

گزینه دو

وز لطافت که هست در طاووس
کودکان می‌کَنند بال و پرش

گزینه سه

بلبل اندر قفس نمی‌ماند سال‌ها جز به علت هنرش

گزینه چهار

هست نیکو ظاهرش چون هست نیکو باطنش آینه چون راست باشد راست بنماید جمال

گزینه 4

مفهوم محوری تست و گزینه‌های «1» و «2» و «3»: آشکار کردن زیبایی و حُسن، سبب گرفتاری و بلا می‌شود. مفهوم گزینۀ «4»: نیکی و زیبایی ظاهر بر زیبایی باطن دلالت دارد.

به بالای صفحه بردن