بیت زیر با کدام‌یک از گزینه‌ها تناسب معنایی دارد؟ «فروغ رویت اندازی سوی خاک عجایب نقش‌ها سازی سوی خاک»

گزینه یک

ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما

گزینه دو

این همه عکس می و نقش نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

گزینه سه

کجا وصف تو دانا کرد ادراک که عاجز اوفتاد اندر کفِ خاک

گزینه چهار

با این‌که ز تو هیچ مکان خالی نیست در هیچ مکان تو را نشان نتوان داد

گزینه 2

مفهوم صورت سؤال: پرتوی روی خداوند بر روی زمین باعث ایجاد تمام موجودات و عجایب عالم می‌گردد. شاعر در گزینۀ 2 نیز می‌گوید تمام این عظمت و عجایب که در عالم مشاهده می‌شود، فقط یک پرتو از نور خداوندی است. نکته: ساقی در ادبیات عرفانی منظور خداوند و راهنماست.

به بالای صفحه بردن