بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ «کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام»

گزینه یک

در شبستان رضا تیغ زبان شکوه نیست
شمع ناحق کشته را خشنود می‌دانیم ما

گزینه دو

نیست امید صلاحی ز فساد حافظ
چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم

گزینه سه

قضا روزگاری ز من در ربود
که هر روزی از وی شب قدر بود

گزینه چهار

به دست حیلت و افسون سپر نشاید ساخت بر آن رمیده که تیر قضا همی آید

گزینه 4

گزینۀ 4 از همه نزدیکتر است زیرا هر دو محورِ مفهومیِ رمیدن (همانند از آشیان گسستن) و دچارِ سرنوشتی تیره شدن (دچارِ تیرِ قضا شدن) در آن دیده‌می‌شود.

به بالای صفحه بردن