بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ «به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم»

گزینه یک

صبح محشر بی‌‌سبب ما را به دیوان می‌‌کشد خود حساب از پرسش روز حساب آسوده است

گزینه دو

روز محشر بازگشت جان به تن از شوق توست ور نه مسکین عمر‌ها این تنگنا را دیده است

گزینه سه

می‌زند موج قیامت گلشن از الوان حسن هم لب جو نوخط و هم روی گل‌‌ها ساده است

گزینه چهار

شور محشر صحبت ما را نمی‌‌پاشد ز هم موج می شیرازۀ جمعیت ما بسته است

گزینه 2

بیت صورت سؤال اشاره دارد که در روز قیامت من همچنان به شور عشق تو سر از خاک برآرم که با مضمون بیت گزینه 2 مشترک است.

به بالای صفحه بردن