بیت زیر با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟ «فروغ رویت اندازی سوی خاک عجایب نقش‌ها سازی سوی خاک»

گزینه یک

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد عارف از خنده می در طمع خام افتاد

گزینه دو

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آیینه اوهام افتاد

گزینه سه

این همه عکس می و نقش نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

گزینه چهار

غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید کز کجا سر ّغمش در دهن عام افتاد

گزینه 4

مفهوم بیت سؤال و ابیات گزینه‌های 1 و 2 و 3: تمام زیبایی‌های طبیعت بازتاب زیبایی خداوند است. مفهوم بیت 4: چه شد که عشق به خدا همه‌گیر شد؟!

به بالای صفحه بردن