بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد ؟ « کشیدند در کوی دل‌دادگان میان دل و کام دیوارها»

گزینه یک

یا رب ز که پرسم من بی‌دل خبر از تو
چون هر که به کوی تو رود بی‌خبر آید

گزینه دو

کار ما بگذشت از فرهنگ و سنگ
بی‌دلان عشق را فرهنگ نیست

گزینه سه

گر طالب آرام دلی کام مجو
ور کام طلب می‌کنی آرام مجو

گزینه چهار

مطلب ما بی‌دلان از چشم بستن خواب نیست در به روی آرزوی خام می‌بندیم ما

گزینه 4

مفهوم بیت سوال این است که میان عشق و کام‌یابی تناسبی وجود ندارد. گزینۀ 3 هم به این مفهوم اشاره دارد که عاشق در پی دست‌یابی به کام و آرزوی خود نیست. در سایر گزینه‌ها، گزینۀ 1 بر «بی‌خبری عاشقانه» تاکید دارد. در گزینۀ 2 سخن از «تقابل عشق و فرهنگ» است و فرهنگ شامل دانش، ادب، تربیت، معرفت و مانند این‌هاست و گزینۀ 3 به این موضوع اشاره دار که لازمۀ آسایش، ناکامی و لازمۀ کام‌یابی ترک آسایش است.

به بالای صفحه بردن