بیت زیر با کدام بیت «هم‌مفهوم» است؟ «به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم»

گزینه یک

مرا منمای دو عالم جزای طاعت ای زاهد
که من کردم گریبان چاک و چیدم دامن از هر دو

گزینه دو

در این عالم نبینم آدمی افسوس می‌خواهم بدان عالم کنم پرواز شاید آدمی بینم

گزینه سه

در می و ساغر گریز، زان که در این دور
عالم امنی که هست، عالم آب است

گزینه چهار

آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

گزینه 1

بیت صورت سؤال اشاره دارد به توجه عاشق به معشوق در همه حال و اینکه به هیچ چیز دیگری توجهی ندارد. در گزینۀ 1 هم به این موضوع اشاره شده است که عاشق اصلا توجهی به دو عالم ندارد.

به بالای صفحه بردن