بیت زیر با کدام گزینه از سرودۀ حافظ ارتباط مفهومی دارد؟ غم و شادی جهان را نبود هیچ ثبات هر زمان، حال وی از شکل دگر خواهد شد

گزینه یک

گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفت اگر بدانی هم اوت رهبر آید

گزینه دو

گفتم که نوشِ لعلت ما را به آرزو کُشت گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید

گزینه سه

گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید

گزینه چهار

گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد گفتا خموش حافظ کاین غُصّه هم سر آید

گزینه 4

مفهوم صورت سؤال این است که نه غم همیشگی است و نه شادی این مفهوم در بیت 4 هم دیده می‌شود. حافظ می‌فرماید: باز هم روزهای شادمانی و به دور از غصّه از پسِ این روزهای سخت و غمگین خواهد رسید.

به بالای صفحه بردن