بیت زیر با کدام گزینه تناسب معنایی دارد؟ ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما بر قصر ستمکاران، گویی چه رسد خذلان

گزینه یک

بسیار بکوشم که رسم من به تو لیکن
با بخت بد و گردش اختر چه کند کس؟

گزینه دو

خطا بین که بر دست ظالم برفت
جهان ماند و او با مظالم برفت

گزینه سه

رهگذر است این جهان ما را بدو در دل مبند
دل نبندد هوشیار اندر سرای رهگذر

گزینه چهار

عدل کن عدل که گفتند حکیمان جهان مملکت بی مدد عدل نماند بر جای

گزینه 2

بیت گزینۀ «2» و بیت سؤال مفهوم مشترک نابودی ظلم و ظالم را در بر دارند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: شکوِه از بخت بد گزینۀ «3»: ناپایداری دنیا و دل‌نبستن به آن گزینۀ «4»: توصیه به عدل و دادگری

به بالای صفحه بردن