بیت زیر با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟ «تا خار غم عشقت، آویخته در دامن کوته‌نظری باشد رفتن به گلستان‌ها»

گزینه یک

از دوست به یادگار دردی دارم
آن درد به صد هزار درمان ندهم

گزینه دو

در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز
استاده‌ام چو شمع مترسان ز آتشم

گزینه سه

بوی گل و بانگ مرغ برخاست
هنگام نشاط و روز صحراست

گزینه چهار

گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها

گزینه 1

مفهوم گزینۀ 1 و عبارت سؤال: درد و غم عشق از همۀ درمان‌ها و خوشی‌ها بهتر است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: عاشق ترسی از ناملایمات راه عشق ترس ندارد. گزینۀ «3»: توصیف فصل بهار گزینۀ «4»: عاشق از سختی راه عشق باکی ندارد (مشترک با گزینۀ 2)

به بالای صفحه بردن