بیت زیر با کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟ «عشق جانان در میان جان خوش است راز دلدار از جهان پنهان خوش است»

گزینه یک

تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم
بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها

گزینه دو

هر تیر که در کیش است گر بر دلِ ریش آید
ما نیز یکی باشیم از جملۀ قربان‌ها

گزینه سه

گر در طلبت رنجی ما را برسد، شاید
چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها

گزینه چهار

ای مهر تو در دل‌ها، وی مُهر تو بر لب‌ها وی شور تو در سرها، وی سرّ تو در جان‌ها

گزینه 4

مفهوم بیت سؤال و گزینۀ «4» مشترک است و در هر دو مفهوم رازداری عاشقانه نهفته است. گزینۀ «1»: با یار پیوستن و از همه گسستن گزینۀ «2»: جان‌فشانی عاشق در راه معشوق گزینۀ «3»: وفاداری عاشق و لزوم تحمل سختی‌های راه عشق

به بالای صفحه بردن