بیت زیر را کدام واژه کامل می‌کند؟ «چیست غذای عشق تو؟ این جگر ........ من / چیست دل خراب من؟ کارگه وفای تو»

گزینه یک

نوای

گزینه دو

خراب

گزینه سه

صواب

گزینه چهار

کباب

گزینه 4

با توجه به محتوای جمله و رابطه همنشینی کلمات جگر کباب من معنی می‌دهد زیرا این دو کلمه معمولا با یکدیگر به کار می‌روند.

به بالای صفحه بردن