بیت زیر را کدام واژه کامل می‌کند. به داد و دهش کوش و نیکی سگال ولی را بپرور .................. را بمال (تنبیه کن)

گزینه یک

عاشق

گزینه دو

عدو

گزینه سه

جفا

گزینه چهار

کمان

گزینه 2

با توجه به اینکه «بمال» یعنی تنبیه کن و «ولی» یعنی دوست، پس معنی مقابل آن یعنی عدو (دشمن، کسی که شایستۀ تنبیه است) صحیح است. عدو: دشمن جفا: ستم

به بالای صفحه بردن