بیت زیر نتیجه پایانی کدام داستان است ؟ ( سیزدهمین المپیاد ادبی ) سر گرگ باید هم اول برید نه چون گوسفندان مردم درید

گزینه یک

عامل ظالم پادشاه و ذوالنّون مصری

گزینه دو

دچار شدن حضرت مسیح به یک ابله

گزینه سه

شبلی و نان خوردن کودکان کتابی در مسجد

گزینه چهار

آبگیر و ماهیان صیّادان

گزینه 1

ذوالنون مصری، عارف قرن دوم اعتقاد داشت که در برابر ظلم، قبل از وقوع هر اتفاق ناگوار، باید ایستادگی کرد.

به بالای صفحه بردن