بیت «زینت قرآن، بی‌جمال بهشت تمام است و زینت بهشت، بی‌جمال و کمال قرآن، ناتمام است.» با کدام بیت تناسبی ندارد؟

گزینه یک

تورا که حسن خداداده هست و حجلۀ بخت
چه حاجت است که مشّاطه‌ات بیاراید(مشّاطه: آرایشگر)

گزینه دو

به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را تو سیمین‌تن چنان خوبی که زیورها بیارایی

گزینه سه

ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

گزینه چهار

صد بزم بیارایی هرجا که تو بنشینی صد شهر بیاشوبی هر‌جا که تو برخیزی

گزینه 4

مفهوم بیت توصیف زیبایی معشوق است ولی مفهوم مشترک سایر ابیات کامل بودن زیبایی و بی‌نیازی آن از آراستن است که در صورت سؤال به قرآن نسبت داده‌شده است.

به بالای صفحه بردن