بیت «سرگرگ باید هم اوّل برید نه چون گوسفندان مردم درید» بر چه امری تاکید دارد؟

گزینه یک

قتل و غارت

گزینه دو

حفظ اموال

گزینه سه

پيشگيري

گزینه چهار

دفع ضرر

گزینه 3

بايد گرگ را قبل از اين که به گوسفندان مردم حمله کند، از بين برد. «علاج واقعه قبل از وقوع بايد کرد»

به بالای صفحه بردن