بیت «سر نهم بر قدم دوست به خلوتگه عشق / لب نهم بر لب شیرین تو فرهاد شوم» چه آرایه‌هایی دارد؟

گزینه یک

ایهام - کنایه - تشبیه - جناس

گزینه دو

ایهام تناسب - تکرار - جناس - تشبیه

گزینه سه

تشخیص - تناسب - اضافۀ تشبیهی - تکرار

گزینه چهار

جناس تام - مراعات‌نظیر - کنایه - استعاره

گزینه 2

آرایه‌های موجود در بیت: ایهام تناسب: شیرین 1- طعم شیرینی که معنای مورد نظر شاعر است. 2- معشوقۀ فرهاد که با کلمه‌های فرهاد و عشق مراعات‌نظیر دارد. تکرار: نهم و لب تکرار شده است. جناس میان سر و بر تشبیه: 1- خلوتگه عشق و فرهاد شوم. کنایه در «سر نهادن» یعنی آمادۀ جان‌فشانی بودن. تناسب میان سر و قدم و لب

به بالای صفحه بردن