بیت «سر گرگ باید هم اوّل برید / نه چون گوسفندان مردم درید» با مفهوم کدام بیت متناسب نیست؟

گزینه یک

ای سلیم آب ز سرچشمه ببند که چو پر شد نتوان بستن جوی

گزینه دو

کنون کوش کآب از کمر درگذشت نه وقتی که سیلاب از سرگذشت

گزینه سه

گلّۀ ما را گله از گرگ نیست کاین همه بیداد شبان می‌کند

گزینه چهار

بکش آتش خرد پیش از گزند که گیتی بسوزد چو گردد بلند

گزینه 3

مفهوم بیت صورت سؤال چنین است: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» این مفهوم در ابیات سایر گزینه‌ها به جز بیت گزینۀ «3» دیده می‌شود. تشریح گزینه‌های دیگر: مفهوم بیت گزینۀ (1) : ای انسان عاقل، آب را از سرچشمه ببند که هنگامی که پر شد نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مفهوم بیت گزینۀ (2) : اکنون که آب از کمرت گذشت جلوی آن را بگیر نه وقتی که سیل از سرت گذشت (وجودت را آب فرا گرفت). مفهوم بیت گزینۀ (4) : آتش اندک را پیش از آن‌که آسیبی برساند، خاموش کن که اگر زبانه بکشد، جهانی را می‌سوزاند.

به بالای صفحه بردن