بیت «صد هزاران این چنین اشباه بین فرقشان هفتاد ساله راه بین» مفهوم کدام بیت را تکمیل می‌کند؟

گزینه یک

مه فشاند نور و سگ عوعو کند
هر کسی بر طینت خود می‌تند

گزینه دو

معرفت زین جا تفاوت یافته است
این یکی محراب و آن بت یافته است

گزینه سه

این که فردا این کنم یا آن کنم
این دلیل اختیار است ای صنم

گزینه چهار

آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رخ متاب

گزینه 2

مفهوم بیت: گمراهی در اثر توجه به شباهت ظاهری

به بالای صفحه بردن