بیت «صورت زیبای ظاهر هیچ نیست/ ای برادر سیرت زیبا بیار» با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟

گزینه یک

حسن مه رویان مجلس گر چه دل می‌برد و دین بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود

گزینه دو

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد بنده طلعت آن باش که آنی دارد

گزینه سه

من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را

گزینه چهار

بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب‌نظر شود

گزینه 3

ابیات 1 و 2 و 4 و بیت سؤال بر زیبایی معنوی در مقابل زیبایی ظاهری تأکید دارند. بیت گزینۀ (3): به زیبایی روزافزون حضرت یوسف اشاره دارد.

به بالای صفحه بردن