بیت «عاقبت منزل ما وادی خاموشان است / حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز» با کدام‌یک از ابیات زیر ارتباط معنایی دارد؟

گزینه یک

دلیری کجا نام او اشکبوس همی بر خروشید بر سان کوس

گزینه دو

به لشکر چنین گفت کاموس گرد که گر آسمان را بباید سپرد

گزینه سه

بر آویخت رهّام با اشکبوس بر آمد ز هر دو سپه بوق و کوس

گزینه چهار

خروش سواران و اسبان ز دشت ز بهرام و کیوان همی بر‌گذشت

گزینه 4

مفهوم مشترک: اغراق در بلندی صدا

به بالای صفحه بردن