بیت «مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است / کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا» با کدام بیت قرابت معنایی ندارد؟

گزینه یک

گفتی کنمت به غمزه بسمل
بسم‌الله اگر شتاب داری

گزینه دو

قرار و خواب زحافظ طمع مدار ای دوست
قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

گزینه سه

ما گر ز سر بریده می‌ترسیدیم در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم

گزینه چهار

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها

گزینه 4

بیت صورت سؤال به بیان سختی‌های عشق و گریزناپذیر بودن آن‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: دل با وجود اینکه می‌داند گودی چانۀ معشوق چاه است (راه عشق بسیار پر مخاطره و سخت است) شتابان به سوی آن حرکت می‌کند، همین مفهوم در بیت‌های «،2،1 و 3» هم دیده می‌شود. اما در بیت«4» شاعر به این مفهوم اشاره دارد که در راه عشق آسایش وجود ندارد.

به بالای صفحه بردن