بیت "معیار دوستانِ دغل روز حاجت است / قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب" با کدام بیت زیر همنوا است؟

گزینه یک

سیف فرغانی اگر حاجت بخواهی جز ز دوست
آن چنان باشد که حاجت از گدا خواهد گدا

گزینه دو

تا چه خواهی خریدن از مغرور
روز درماندگی به سیم دغل

گزینه سه

یار هم کاسه هست بسیاری
لیک هم کیسه کم بود یاری

گزینه چهار

هر که کار اهل حاجت را به فردا نفکند روز محشر داخل جنّت شود بی انتظار

گزینه 3

«هم‌کیسه بودن» کنایه از بهره‌مند کردن کسی از پول و دارایی خود است که نشانۀ دوستی واقعی با آن شخص است. در بیت صورت سؤال نیز، شاعر می‌گوید که اگر می‌خواهی ببینی اطرافیان تو دوستان واقعی هستند یا نه، برای آزمودنشان از آن‌ها پولی قرض بخواه و ببین که آیا تو را در مال و دارایی‌هایشان شریک می‌دانند یا نه.

به بالای صفحه بردن