بیت: «من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی درِّ لفظ دری را» ، با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

گزینه یک

هر كسي شعر تراشند وليكن سوي عقل دُر به خر مهره كجا ماند و دريا به غدير

گزینه دو

در جوي شهر گوهر معني طلب مكن غواص وار گوشه ي دريا كنار گير

گزینه سه

گوهر خود را به خار و خس فشاندن مشكل است مي كند خون گريه هر ابري كه در گلزار نيست

گزینه چهار

گوهر پاك ببايد كه شود قابل فيض ور نه هر سنگ و گلي لؤلؤ و مرجان نشود

گزینه 3

هرگز مدح و ثنای شاهان را نمی گویم

به بالای صفحه بردن