بیت «من ایرانی‌ام آرمانم شهادت / تجلی هستی است جان کندن من» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

دریغ است ایران که ویران شود
کنام پلنگان و شیران شود

گزینه دو

گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگی کن کاو بنده‌پرور آید

گزینه سه

زندگانی چیست؟ مردن پیش دوست کاین گروه زندگان دل‌مرده‌اند

گزینه چهار

دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری کاندر این ره کشته بسیارند در راه شما

گزینه 3

مفهوم مشترک: «زندگی واقعی برابر است با مردن در راه مقصود.»

به بالای صفحه بردن