بیت «مپندار این شعله افسرده گردد/ که بعد از من افروزد از مدفن من» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟

گزینه یک

اگر جهان همه دشمن شود ز دامن تو به تیغ مرگ شود دست من رها ای دوست

گزینه دو

چنان به داغ تو باشم که گر اجل برسد به شرعم از تو نشانند خون‌بها ای دوست

گزینه سه

هزار سال پس از مرگ من چو بازآیی
ز خاک نعره برآرم که مرحبا ای دوست

گزینه چهار

غم تو دست برآورد و خون چشمم ریخت مکن که دست برآرم به ربنا ای دوست

گزینه 3

بیت سؤال و گزینه (3) به ادامه محبت، دوست داشتن و عاشقیِ عاشق پس مرگ اشاره دارد.

به بالای صفحه بردن