بیت «مپندار این شعله افسرده گردد / که بعد از من افروزد از مدفن من» با کدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟

گزینه یک

ندارم دستت از دامن به‌جز خاک و آن دم‌ هم که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم

گزینه دو

هزار سال پس از مرگ من چو باز آیی ز خاک نعره برآرم که مرحبا ای دوست

گزینه سه

بگذار تا بمیرم در آرزوی رویت بی‌روی خوبت آخر تا چند زنده مانم

گزینه چهار

ز خاک من اگر گندم برآید از آن گر نان پزی مستی خزاید

گزینه 3

مفهوم مشترک: باقی ماندن عواطف و تأثیرگذاری بعد از مرگ. / گزینۀ «3» آرزوی مرگ کردن در فراق معشوق.

به بالای صفحه بردن