بیت «همه مرگ راییم پیر و جوان/ به گیتی نماند کسی جاودان» با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟

گزینه یک

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

گزینه دو

چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

گزینه سه

بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

گزینه چهار

پیل فنا که شاه بقا حکم مات اوست هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

گزینه 2

بیت سؤال و ابیات 1 و 3 و 4 بر فرا رسیدن اجل و مردن اشاره دارد اما بیت گزینۀ (2) پایان ستم ظالمان را بیان می‌کند.

به بالای صفحه بردن