بیت .................. و .................. از جملات غیرساده تشکیل شده‌اند. الف) من از بازوی خود دارم بسی شکر ب) چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند پ) شورش بلبلان سحر باشد ت) بلای غمزۀ نامهربان خونخوارت که زور مردم‌آزاری ندارم گر اندکی نه به وفق و رضاست خرده مگیر خفته از عشق بی‌خبر باشد چه خون که در دل یاران مهربان انداخت

گزینه یک

ب و پ

گزینه دو

ت و پ

گزینه سه

الف و ب

گزینه چهار

الف و ت

گزینه 3

بیت «الف» و «ب» از دو جمله تشکیل شده‌اند که به وسیلۀ حرف ربط «که» و «اگر» به‌هم متصّل شده‌اند.

به بالای صفحه بردن